Feeds:
Pos
Komentar

*PUASA SUNNAH DI BULAN RAJAB, ADAKAH?*

*Oleh : KH. M. Shiddiq Al Jawi*

*Tanya :*
Ustadz, mohon dijelaskan tentang puasa sunnah di bulan Rajab. Adakah dalilnya? (M. Qibtiyah, Depok)

*Jawab :*

Para ulama berbeda pendapat mengenai puasa sunnah pada bulan-bulan haram (Zulqa’dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab) dalam tiga versi;

*Pertama,* menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah, disunnahkan berpuasa pada seluruh bulan haram.

*Kedua,* ulama Hanabilah hanya mensunnahkan puasa bulan Muharram saja, berdasarkan sabda Nabi SAW,”Shalat paling utama setelah shalat wajib adalah shalat lail, sedang puasa paling utama setelah puasa Ramadhan adalah puasa bulan Muharram.” (HR Muslim).

*Ketiga,* ulama Hanafiyah berpendapat yang disunnahkan dari bulan-bulan haram hanya tiga hari pada masing-masing bulan haram, yaitu Kamis, Jum’at, dan Sabtu. (Wahbah Zuhaili, _Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu,_ 2/590; Abdurrahman Jaziri, _Al Fiqh Ala Al Madzahib Al Arba’ah,_ 1/378; _Al Mausu’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah,_ 28/81; Yusuf Qaradhawi, _Fiqh As Shiyam,_ hlm. 125 & 141).

Menurut kami, pendapat yang rajih (lebih kuat) adalah pendapat pertama yang mensunnahkan puasa pada seluruh bulan haram, berdasarkan dalil umum yang ada dalam masalah ini. (Imam Nawawi, _Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab,_ 6/386; Imam Syaukani, _Nailul Authar,_ hlm. 880; Mahmud Abdul Lathif Uwaidhah, _Al Jami’ li Ahkam As Shiyam,_ hlm. 152).

Dalilnya hadis dari Abu Mujibah Al Bahiliyah RA, dari ayahnya atau pamannya,”Aku pernah mendatangi Nabi SAW lalu berkata,’Wahai Nabi Allah, saya laki-laki yang pernah datang kepadamu pada tahun awal [hijrah].’ Nabi SAW berkata,”Lalu mengapa tubuhmu jadi kurus?” Dia menjawab,”Aku tak makan di siang hari, aku hanya makan di malam hari.” Nabi SAW bertanya,”Siapa yang menyuruhmu menyiksa dirimu?” Aku menjawab,”Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini kuat.” Nabi SAW berkata,”Berpuasalah pada bulan sabar (Ramadhan), dan satu hari setelah Ramadhan.” Aku berkata,”Aku masih kuat.” Nabi SAW berkata,”Berpuasalah pada bulan sabar, dan dua hari setelah Ramadhan.” Aku berkata,”Aku masih kuat.” Nabi SAW berkata,”Berpuasalah pada bulan sabar, dan tiga hari setelah Ramadhan, dan berpuasalah pada bulan-bulan haram.” (HR Ibnu Majah no 1741; Abu Dawud no 2428, Ahmad no 20589).

Imam Syaukani menerangkan,”Dalam hadis ini terdapat dalil pensyariatan puasa pada bulan-bulan haram.” (Imam Syaukani, _Nailul Authar,_ hlm. 881).

Sebagian ulama seperti Nashiruddin Al Albani dalam _Dha’if Abu Dawud_ menganggap lemah hadis di atas, karena terdapat ketidakpastian siapa nama periwayat hadis dari kabilah Al Bahilah itu.

Namun Imam Syaukani tetap menguatkan hadis tersebut, dengan menukil pendapat Imam Mundziri yang menyatakan perselisihan nama shahabat semacam itu tak membuat cacat suatu hadis. (Imam Syaukani, Nailul Authar, hlm. 881; _Wablul Ghamam Ala Syifa` Al Awam,_ 1/514).

Adapun dalil-dalil khusus yang mensyariatkan puasa di bulan Rajab, menurut para ulama hadis-hadisnya memang lemah (dhaif). Imam Syaukani meriwayatkan dari Ibnu Subki, dari Muhammad bin Manshur As Sam’ani yang berkata,”Tak ada dalil hadis yang kuat yang mensunnahkan puasa bulan Rajab secara khusus. Hadis-hadis yang diriwayatkan dalam masalah ini berstatus wahiyah (sangat lemah) yang tak menggembirakan ulama.” (Imam Syaukani, _Nailul Authar,_ hlm. 881).

Imam Syaukani mengatakan meski tak ada dalil khusus yang layak menjadi dasar puasa di bulan Rajab, namun dalil umum tentang anjuran puasa bulan-bulan haram tetap dapat diamalkan.

Jadi, puasa di bulan Rajab hukumnya tetap sunnah, hanya saja sebaiknya tak berpuasa sebulan penuh, mengingat hadis Nabi SAW,”Berpuasalah kamu pada bulan-bulan haram dan berbukalah (diucapkan tiga kali), Nabi SAW lalu memberi isyarat dengan tiga jarinya, menghimpun tiga jari itu lalu menguraikannya.” (HR Abu Dawud, no 2428). (Imam Syaukani, _Nailul Authar,_ hlm. 880). Wallahu a’lam.

Iklan

*MENAKAR INTELEKTUALITAS ANTARA ‘ISHOM (PENJAGA) DAN ASHOM (SI TULI)*

Oleh: Utsman Zahid as Sidany

Ahmad Nghishomuddin, M.Ag, alias KH. Ahmad Ishomuddin kembali meramaikan jagad Indonesia, khususnya sosial media. Setelah beberapa waktu lalu yang bersangkutan membuat tulisan kontroversial tentang pembolehan seorang Kafir menjadi pemimpin bagi kaum Muslim. Kini pak Ishom membuat heboh dengan pernyataan-pernyataannya saat menjadi saksi ahli tergugat (pemerintah) melawan penggugat, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),di PTUN pada 15 Maret yang lalu.

Membaca dan mendengar pernyataan-pernyaatan aneh pak ‘Ishom, tentang Khilafah, saya teringat dengan seorang tokoh kontrovresial dari aliran Mu’tazilah bernama Abu Bakar al-Ashomm yang dikritik pedas oleh seorang mufasir terkemuka, al-Imam al-Qurthubi, dengan pernyataan beliau: “haitsu kana ‘an as-syari’ati ‘ashamma, di mana memang dia tuli dari syari’at”.(al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, 1/263).

*PERBEDAAN DAN KESAMAAN PAK ‘ISHOM DAN AL-ASHOM*

Antara ‘Ishom dan Ashom memiliki perbedaan dan kesamaan.

Kesamannya adalah, dua tokoh ini sama-sama memiliki pendapat yang nyleneh (syadz), dan menyimpang dari ijma’ (konsensus) para ulama. Bedanya, ‘Ishom bermakna penjaga, sedangkan Ashom (Arab: doble hurum M), bermakna orang yang tuli. Al-Ashom nampaknya memang sangat pas mendapat gelar “al-ashomm”, yang artinya si tuli, karena pendapatnya yang sagat aneh dan nyleneh serta menyimpang dari dalil-dalil syara’. Sedangkan ‘Ishom, seharusnya maknanya sangat baik, yaitu menjaga, menjadi pelindung, dan yang semacamnya. Yang kalau kita lihat nama belakangnya, maka berarti: Penjaga agama (‘Ishomuddin).

Namun, entahlah… Mengapa beliau justru sebaliknya, menjadi pelindung penista agama dan menjadi pendukung rezim yang telah terbukti bayak melakukan kezhaliman.

Bukan soal nama dan gelar yang kita bahas di sini, meski dengan namanya, KH. ‘Ishomuddin, kita harapkan menjadi penjaga Islam yang terpercaya. Apa salahnya berharap. Dan mudah-mudahkan di suatu hari nanti, harapan kita ini terkabul. Amin. Ya, memang bukan soal nama atau sebutan. Namun, soal pendapat dua tokoh yang kontroversial ini.

Kita kembali kepada soal perbedaan antara al-Ashom dan pak ‘Ishom. Al-Ashom memandang bahwa menegakkan Khilafah hukumnya tidak wajib, hanya boleh, mubah, sepanjang kaum Muslim mampu melaksanakan haji, menunaikan jihad, saling berbuat adil di antara mereka, menunaikan kebenaran, membagi ghanimah dan fay’, mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak, dan menegakkan hudud. (lihat: al-Qurthubi, 1/264).

Ada dua catatatan penting. Pertama, al-Ashom sama sekali tidak mengingkari Khilafah. Dia hanya mentakwil kewajiban Khilafah dengan gambaran yang tidak jelas.

Dia lupa bahwa masyarakat Muslim bukanlah kumpulan malaikat. Dan alAshom mengabaikan dalil-dalil yang lain tentang kewajiban mengangkat seorang Khalifah. Kedua, al-Ashom dalam hal ini memberikan catatan penting, yaitu sepanjang kaum Muslim dapat menegakkan hukum Allah swt.

Hal ini berbeda dengan pandangan pak ‘Ishom. Pak ‘Ishom bukan hanya tidak mewajibkan Khilaf penegakan Khilafah Islamiyah di Indonesia sebagai perbedaan yang dilarang agama Islam karena menimbulkan bahaya besar. (lihat: Tulisan beliau, Gerakan Politik HTI Berbalut Dakwah Menuju Khilafah Islamiyah, yang dipresentasikan di PTUN pada 15 Maret 2018). Dengan kata lain, pak ‘Ishom mengatakan, (1). Haram hukumnya upaya memperjuangkan Khilafah Islamiyah. (2) Khilafah –yang merupakan syari’at Islam –adalah sumber perpecahan.
Selain itu, pak ‘Ishom tidak memandang penegakan syari’at Islam, sebagaimana pandangan al-Ashom, sebagai sebuah syarat tidak wajib adanya Khalifah/Khilafah Islamiyah.

*PAK ‘ISHOM MENFITNAH HTI DAN LANCANG TERHADAP ULAMA*

Pada tulisan yang sama, saat berbicara tentang ayat ke 30 dalam surat al-Baqarah, pak ‘Ishom menyatakan bahwa ayat tersebut, di samping ayat yang ke 26 dalam surat Shad, merupakan ayat yang paling sering digunakan oleh HTI dan para penggiat Khilafah lainnya untuk melegitimasi sistem politik dalam Islam. Terkait dengan hal ini, pak ‘Ishom telah melakukan tuduhan ngawur terhadap HTI. Sebab, tidak satu pun kitab resmi HTI mencantumkan dua ayat tersebut sebagai legitimasi perjuanganya menegakkan Khilafah atau sebagai dalil wajibnya Khilafah maupun Khalifah. Kalau pak ‘Ishom bisa menunjukkan saya pada kitab resmi HTI yang menggunakan dua ayat tersebut sebagai dalil wajibnya Khilafah, insyaAllah saya sudi mencium tangan pak ‘Ishom. Sebab, telah terbukkti di hadapan pengadilan, saat ditanya balik oleh Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ustadz Isma’il Yusanto, pak ‘Ishom tidak bisa menjawab. Hanya muter-muter dan ngalor ngidul tidak jelas.

Selain itu, dengan tuduhannya tersebut, secara tidak langsung, pak ‘Ishom juga telah lancang kepada ulama besar, yaitu Imam al-Qurthubi, yang menggunakan ayat 30 dalam surat al-Baqarah sebagai landasan kewajiban mengangkat seorang Imam/Khalifah. Uniknya, pak ‘Ishom bahkan sempat mengutip pernyataan Imam al-Qurthubi ini. Saya tidak tahu,apa maksud dia mengutip. Sebab ini sama saja memberikan senjata kepada lawan untuk menghabisinya. Meski demikia, dengan tulisan ini, saya tidak bermaksud menghabisi beliau. Cuma menguliti sampai ke kulit yang paling dalam.

Kembali pada kutipan dari Imam al-Qurthubi, di mana beliau menyataka:

هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة
“ayat ini merupakan dasar/dalil pengangkatan seorang imam atau khalifah”.

Kita perhatikan perkataan al-Qurthubi: “imam wa khalifah”, ada huruf “wawu” antara kata “imam” dan “khalifah”. Dalam Istilah nahwu “wawu” ini disebut sebagai huruf ‘athaf. Namun bukan sembarang ‘athaf. ‘Athaf ini, dalam ilmu nahwu disebut sebagai ‘athaf tafsiriyyah. Artinya, yang dimaksud dengan kata “imam” adalah “khalifah” itu sendiri. Dan tentu yang dimaksud oleh al-Qurthubi di dalam perkataan tersebut jelas bukan Nabi Adam, melainkan seorangn khalifah/imam dari manusia biasa yang diangkat oleh kaum Muslim berdasarkan syura dan bai’at.

Dengan demikian, menjadi sangat aneh ketika pak ‘Ishom ngalor-ngidul dan ngetan-ngulon mengutip dari beberapa ahli tafsir yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “khalifah” dalam ayat ke 30 adalah Nabi Adam As. dengan maksud ingin sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ayat ini tidak ada kaitannya dengan kewajiban pengangkatan seorang Khalifah, di mana pak ‘Ishom berhalusinasi bahwa HTI berhujjah dengan ayat ini dan kemudian difitnah bahwa HTI telah menyimpangkan makna Khalifah dalam ayat ke 30 tersebut.

Padahal, sebenarnya tuduhan ini justru mengarah kepada imam Al-Qurthubi, yang pernyataannya dikutip sendiri oleh pak ‘Ishom, sedangkan HTI di dalam kitab-kitabnya tidak pernah berdalil dengan ayat ini. Jadi, nampaknya pak ‘Ishom ini layak juga mendapat sebutan dari al-Qurthubi –andai beliau masih hidup –sebagai al-‘Ashom kudrat. Sebab, secara tidak langsung sudah menuduh al-Qurthubi telah menyimpangkan makna “khalifah” pada ayat ke 30 tersebut. Begitu kan? Hehe…

Lebih dari itu, sebenarnya antara beristidal dengan ayat 30 tentag wajibnya mengangkat seorang Khalifah, dengan menafsirkan kata “khalifah” dalam ayat tersebut bahwa yang dimaksud adalah Nabi Adam, tidak ada kontradiksi sama sekali . Sebab, memang berbeda atara itidlal dengan ta’yin terhadap sosok yang dimaksud di dalam sebuah nash. Anak Madrasah Tsanawiyah yang pernah belajar ushul fiqh dasar pun tahu hal ini. Jadi, pernyataan pak ‘Ishom ini memang “sungguh terlalu” (kata bang Oma).

Kalau kita pelajari secara mendalam, yang gagal faham terhadap ayat 30 tentu bukan Imam al-Qurthubi, tapi justru pak ‘Ishom.

Sebab, dalam tinjauan ushul fiqh, istidal seperti yang dilakukan oleh al-Qurthubi terkatagorikan sebagai istidal dengan mafhum yang masuk ke dalam dalalah iltizamiyah, sebagai mana yang akan saya paparkan pada poin selanjutnya. Jadi di sini, kita dapat menakar kadar intelektualitas al-Ashom dan pak ‘Ishom.

*BENARKAH AYAT 30 QS. AL-BAQARAH TIDAK BERBICARA SISTEM KHILAFAH?*

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, kita wajib tahu terlebih dulu bahwa di dalam haznah ushul fiqh Islam, tentang dalalah (penunjukan) sebuah khithab (dalil) terhadap satu hukum bisa datang dari lafazhnya dan bisa datang dari makna yang ditunjukkan oleh lafazh. Yang pertama disebut dengan dalalah manthuq, dan yang kedua disebut dengan dalalah mafhum.

Sebab, sebuah sebuah lafazh, dilihat dari aspek dalalahnya, hanya ada tiga saja. Yaitu muthabaqah, tadhammun, dan iltizam. Dua yang pertama dikatagorikan sebagai manthuq. Sedangkan yang terakhir dikatagorikan sebagai mafhum. Di sini, saya fikir tidak perlu saya cantumkan rujukannya apa. Karena hal seperti ini, bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia ushul fiqh, sudah sangat maklum, sepertihalnya hukum rafa’nya fa’il bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang ilmu Nahwu. Jadi, ketika ada seorang menyatakan bahwa fa’il itu marfu’, anda tidak perlu tanya apa rujukanya dan orang tersebut pun tidak perlu menyebut rujukan. Sebuah kemasyhuran lebih dari cukup dari sekedar dua atau tiga rujukan (referensi). Hehe..

Nah, kita fokus pada dalalah yang ketiga, yaitu dalalah iltizam. Dalalah ini terkadang wujudnya sebagai dalalah isyarah, dalalah iqtidha’, dalalah tanbaih dan ima’, dan seterusnya.

Dalam konteks ayat ke 30 pada surat al-Baqarah, dapat dijadikan sebagai dalil wajibnya mengangkat seorang Khalifah berdasarkan dalalah iltizam. Inilah yang dilakukan oleh Imam al-Qurthubi.

Lantas apa yang dimaksud dengan dalalah iltizam, menurut as-Syekh Taqiyuddin an-Nabhani (as-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, 3/181) adalah penunjukkan sebuah lafazh terhadap makna yang menjadi keniscayaan (lazim) maknanya.

An-Nabhani menjelaskan, dengan mengkaji dalalah iltizam ini, menjadi jelas bahwa makna yang meniscaya tersebut adakalanya hasil konsekuensi logis (yaqtadhih al-‘aql), konsekuensi syar’iy, terkadang meniscaya dari penunjukan lafazh tersebut secara wadh’iy, terkadang meniscaya karena sebuah kalam yang diungkapkan untuk menjelaskan satu hukum atau menjelaskan satu hukum, sementara makna niscaya ini tidak dimaksud oleh kalam tersebut. Jika kita faham uraian ini, berarti kita punya basic ushul fiqh. Jika belum, berarti perlu belajar basic dulu, dan tidak perlu saya jelaskan panjang lebar di sini. Sebab ini ini tidak sedang menulis tentang ushul fiqh.

Kembali kepada ayat 30 QS al-Baqarah. Dengan pisau analisa dalalah iltizam, dari ayat ini dapat kita gali kewajiban mengangkat seorang Khalifah, sebagaimana ditegaskan oleh al-Qurthubi. Di mana ayat di atas berbicara tentang nabi Adam As. sebagai khalifah Allah di muka bumi dalam melaksanakan hukum-hukum dan perintah-perintah-Nya. Seperti dikatakan oleh al-Qurthubi.

Jadi, ayat ini berbicara tentang Nabi Adam As. sebagai “wakil Allah” dalam melaksanakan perintah dan larangan Allah, karena beliaulah nabi yang pertama. Dari sini dapat dipahami bahwa, di dalam ayat ini, ada pesan lain yang disampaikan oleh Allah, yaitu bahwa mausia –yang merupakan keturunan Adam –adalah para “wakil” Allah dalam menegakkan hukum Allah yang diturunkan. Dan hal ini tidak mungkin dilakukan kecuali di tengah-tengah mausia ada seorang pemimpin atau khalifah dalam makna yang lebih khusus, yakni seorang khalifah yang dipilih oleh manusia sendiri.
Kesimpulan di atas bukan tanpa dasar. Kesimpulan ini lahir karena adanya pengaitan makna “khalifah” di dalam al-Qur’an dengan berhukum kepada Islam, penerapan terhadap hukum syari’ah, realisai perintah-perintahnya, menegakkan hudud, dan memenangkan agama tanpa menunggu persetujuan siapapun, serta pengaitan makna “khalifah” ini dengan pernyataan bahwa berhukum dengan selain hukum syara’ adalah berhukum dengan hawa nafsu dan sebuah kesesatan. (lihat: Hisyam al-Badrani, an-Nizham as-Siyasi Ba’d Hadm Daulah al-Khilafah, hal. 16).

Seperti pada firman Allah:

يَا دَاوودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ

Wahai Dawud, Aku jadikan dirimu sebagai khalifah di muka bumi. Maka putuslah di antara manusia dengan al-haq (syari’ah Allah), dan jangan mengikuti hawa nafsu, sebab itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. (QS. Shad: 26)

Yang dimaksud “al-haq” dalam ayat ini adalah syari’at Allah, seperti dijelaskan oleh Ibn Katsir saat menafsirkan ayat ini. Jadi, yang dimaksud “putusan” di sini bukan sekedar sebuah kesaksian berdasarkan pengetahuan seorang hakim, melainkan menunjukkan pada kewajiban menerapkan dan melaksanakan hukum syara’ yang diturunkan oleh as-Syari’ (Allah).
Mungkin orang akan mengatakan: Ayat ini tidak dapat menjadi hujjah bagi mereka yang mengatakan bahwa syari’ah orang sebelum kita bukan syari’ah kita!

Jawabannya, ayat ini jelas dapat menjadi hujah bagi mereka yang mengatakan demikian, namun bukan dari aspek ini (syari’ah nai sebelum kita bukan syari’ah bagi kita). Melainkan karena bersitidlal dengan penjelasan penunjukkan makna kata “khalifah” di dalam bahasa Arab, sesuai penggunaan al-Qur’an dan makna yang diberika oleh al-Qur’an, jelas akan mengantarkan kesimpulan ini.

Jadi, istidlalnya bukan pada aspek berdalil atas wajib adanya khalifah dari al-Qur’an, meski hal ini juga benar dengan menggunakan dalalah iltizam, seperti telah diurai sebelumnya. (lihat: al-Badrani, Ibid).

Mungkin orang juga akan mengatakan: Adam dan Dawud adalah Nabi, yang secara resmi memang diangkat oleh Allah. Sedangkan “Khalifah” dalam makna istilah diangkat oleh manusia?!

Jawabannya, hal ini tidak menjadikan beristidlal dari makna Khalifah di dalam al-Qur’an menjadi keliru. Sebab, yang menjadi persoalan adalah mengenai fikroh, yakni penyelesaikan urusan kepemimpinan umum dengan Khilafah. Bukan urusan thariqah, yakni metode atau tata cara baku pengangkatan seorang pemimpin. Beristidal untuk sebuah fikrah dan hukumnya berbeda dengan bersitidlal untuk thariqah dan bagaimana tata cara bakunya. Maka tidak boleh dicampuradukkan! Ide sama, thariqah bisa beda. Hal ini jelas. Seperti ide atau fikroh dalam ayat 55 dari surat an-Nur:

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً }

Di dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal shalih dari umat ini akan Allah berikan kekuasaan, sebagaimana Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih sebelum umat ini.

Kekuasaan yang diberikan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz misalnya, jelas berbeda dengan caranya Allah memberikan kekusaan kepada Dzul Qarnain atau Nabi Sulaima, Nabi Dawud, atau Nabi Yusuf. Namun, dari sisi fikroh, yakni kepemimpinan, adalah sama. (lihat: al-Badrani, ibid).

*MENGAPA HIZBUT TAHRIR TIDAK BERHUJJAH DENGAN AYAT INI*

Tidak ada yang tahu pasti mengapa al-Imam al-Mujtahid as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani tidak pernah berhujjah dengan ayat 30 dalam QS al-Baqarah. Meski sebenarnya sah-sah saja andai beliau berhujjah dengannya, sebagaimana imam al-Qurthubi. Kita hanya bisa menerka, mungkin karena beliau lebih memilih istidlal yang lebih wadhih (jelas) dan mudah difahami oleh kita. Sebab, berbicara soal dalalah, memang dalalah dari sebuah nash memiliki tingkat yang beragam.

Namun, yang perlu ditegaskan di sini, bahwa siapa saja menyatakan bahwa Hizbut Tahrir telah menyimpangkan makna khalifah dalam ayat di atas dalah pendusta! Sebagaimana wajib ditegaskan bahwa siapa saja yang menyatakan ayat 30 ini tidak ada sangkut pautnya dengan kewajiban menegakkan Khilafah Islamiyyah adalah orang diragukan intelektualitas keilmuannya. Juga wajib ditegaskan bahwa siapa saja yang menuduh terhadap pihak-pihak yang berhujjah atas wajibnya khilafah dengan ayat ini sebagai orang yang menyimpangkan makna ayat –wajib ditegaskan bahwa orang yang melemparka tuduhan seperti ini hakekatnya telah menuduh Imam al-Qurthubi dan yang lain sebagai para mufasir yang menyimpangkan ayat Allah!

*Kesimpulan*
Kewajiban menegakkan Khilafah ada di dalam al-Qur’an berdasarkan dalalah iltizam dari QS al-Baqarah ayat 30, meski tidak pernah digunakan oleh al-‘Allamah al-Imam Taqiyuddin an-Nabhani dan juga tidak pernah dipakai oleh Hizbut Tahrir maupun Hizbut Tahrir Indonesia.

Mereka yang tidak mewajibkan Khilafah, dan bahkan menuduh al-Qurthubi telah menyimpangkan makna ayat, nampaknya perlu mendapat gelar “Ashom” dua, seperti yang pernah diberikan oleh al-Qurthubi kepada tokoh Mu’tazilah yang bernama Abu Bakar yang kemudian terkenal dengan nama Abu Bakar al-Ashom. Wallah a’lam.

https://www.facebook.com/ust.rokhmat.s.labib/posts/1725254707531721 WAJIB MENGANGKAT SEORANG KHALIFAH DAN TIDAK BOLEH LEBIH DARI SATU: HANYA PENDAPAT HTI?

Dalam sidang gugatan HTI kepada Menkumham di PTUN hari Kamis, 15/3/18 kemarin pihak pemerintah menghadirkan Ahmad Ngisomuddin, M.Ag sebagai ahli.

Ada banyak pernyatan ahli tersebut yang bermasalah. Namun di antara yang mendesak untuk ditanggapi adalah pernyataannya tentang kewajiban mengangkat satu orang khalifah sekaligus larangan adanya khalifah lebih dari satu.

Menurutnya, ini hanya pendapat HTI. “Hanya HTI saja yang mewajibkan penegakan sistem khilafah dengan kewajiban mengangkat satu orang khalifah, sedangkan di dunia ini hanya boleh ada satu kekhilafah saja,” ujar Ishomuddin yang pernah menjadi saksi meringankan pada sidang Ahok tahun lalu,

“Tidak ada seorang pun dari madzhab Sunni dalam kitab-kitab mereka yang mewajibkan hanya ada satu negara yang sah di dunia yang sangat luas ini wajib berada dalam genggaman kekuasaan satu orang khalifah,” kata dosen UIN Raden Intan Lampung itu.

Lalu dia berkata “Kitab-kitab fiqh empat madzhab hanyalah mewajibkan pengangkatan pemimpin (nashb al-imam), sebagaimana kewajiban tersebut berdasarkan dalil al-Quran, al-Sunnah, dan al-Ijma’ (konsensus ulama),”

Benarkah kewajiban mengangkat seorang khalifah bagi kaum Muslimin di seluruh dunia dan tidak boleh lebih dari hanya pendapat HTI dan tidak ada seorang pun ulama fiqh yang berpendapat serupa?

Tidak benar. HTI tidak menyendiri dalam soal ini. Banyak ulama yang berpendapat serupa. Mereka pun menyatakan bahwa tidak boleh mengangkat lebih dari seorang khalifah atau imam..

Imam Ibnu Katsir, ketika menerangkan QS al-Baqarah [2] ayat 30, beliau berkata:

فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام “من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائناً من كان” وهذا قول الجمهور، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين،.

Adapun mengangkat dua orang imam atau lebih di muka bumi, maka hal itu tidak boleh, berdasarkan Sabda Nabi saw: “Barang siapa yang mendatangi kalian sedangkan urusan kalian terkumpul (pada satu khalifah), dia ingin memecah belah kalian maka bunuhlah siapapun dia.” Ini merupakan pendapat jumhu dan tidak hanya satu orang yang meriwayatkan bahwa itu merupakan ijma’, di antaranya adalah Imam al-Haramain.” (Ibnu Katsir, Tafsîr al-Qur`ân al-‘Azhîm, I/94).

Telah maklum, menurut para ulama kata al-imam dan al-khalifah itu mutaradif (sinonim).

Hal yang sama juga dikatakan al-Syaikh Abdurrahman al-Jazairi. Ulama tersebut berkata:
اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على : أن الإمامة فرض وأنه لا بد للمسليمن من إمام يقيم شعائر الدين وينصف المظلومين من الظالمين وعلى أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان
Para imam (madzhab) rahimahullah sepakat bahwa al-imamah (kepemimpinan) itu fardhu; dan kaum muslimin harus memiliki seorang imam yang menegakkan syiar-syiar agama dan membela orang-orang yang didzalimi dari orang-orang dzalim; Dan bahwa tidak boleh ada dua orang imam atas kaum Muslimin pada waktu yang sama di seluruh dunia, baik keduanya bersepakat atau bertentangan (al-Jaziri, al-Fiqh al Madzahib al-Arba’ah, vol.5/97).

Al-Imam al-Nawawi rahimahullah ketika menerangkan Hadits Nabi saw:

« كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ ». قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ « فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ ».
Dahulu Bani Israel diatur urusan mereka oleh para nabi, setiap kali seorang nabi wafat digantikan oleh nabi yang lain, dan sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku, dan akan ada para khalifah dan mereka banyak.” Mereka (para sahabat) berkata: “Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau bersabda: “Penuhilah baiat yang pertama lalu yang pertama, berikan kepada mereka hak mereka, dan sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka diminta mengurusnya. (HR Muslim)

Menjelaskan Hadits tersebut, beliau berkata:

ومَعْنَى هَذَا الْحَدِيث : إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَةٍ بَعْد خَلِيفَة فَبَيْعَة الْأَوَّل صَحِيحَة يَجِب الْوَفَاء بِهَا ، وَبَيْعَة الثَّانِي بَاطِلَة يَحْرُم الْوَفَاء بِهَا ، وَيَحْرُم عَلَيْهِ طَلَبهَا ، وَسَوَاء عَقَدُوا لِلثَّانِي عَالِمِينَ بِعَقْدِ الْأَوَّل أَوْ جَاهِلِينَ ، وَسَوَاء كَانَا فِي بَلَدَيْنِ أَوْ بَلَد ، أَوْ أَحَدهمَا فِي بَلَد الْإِمَام الْمُنْفَصِل وَالْآخَر فِي غَيْره ، هَذَا هُوَ الصَّوَاب الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابنَا وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء

Makna hadits ini adalah apabila seorang khalifah dibaiat setelah setelah ada khalifah, maka bai’at yang pertamalah yang benar dan wajib dipenuhi. Sedangkan bai’at yang kedua adalah batil dan haram dipenuhi. Haram pula baginya (orang yang dibaiat yang kedua itu) menuntut baiat, sama saja apakah orang yang membaiat orang kedua itu mengetahui atau tidak. Sama juga apakah kedua orang (yang dibaiat) itu berada dalam dua negeri atau satu negeri; salah satunya berada di negeri imam yang terpisah atau di tempat lainnya. Inilah pendapat yang benar menurut madzhab kami dan kebanyakan para ulama’ (al-Imam al-Nawawi, Syar-h Muslim ‘alâ al-Nawâwi. Vol. 6/291).

Penjelasan Imam al-Nawawi ini sangat jelas, bahwa adanya dua orang khalifah pada waktu yang bersamaan merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kemudian dai berkata:

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز أَنْ يُعْقَد لِخَلِيفَتَيْنِ فِي عَصْر وَاحِد سَوَاء اِتَّسَعَتْ دَار الْإِسْلَام أَمْ لَا
Dan para ulama sepakat bahwa tidak boleh diangkat dua orang khalifah dalam masa yang sama, baik dar Islam luas maupun tidak (al-Imam al-Nawawi, Syar-h Muslim ‘alâ al-Nawâwi, VI/291).

Selain hadits tersebut, larangan tersebut juga terdapat dalam beberapa hadits lain. Seperti sabda Rasulullah saw:
«إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا»
Jika dibaiat dua orang khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya

Kedua hadit tersebut jelas melarang dengan tegas diangkatanya khalifah pada waktu yang bersamaan. Kerasnya hukuman bagi pelakunya menunjukkan bahwa itu merupakan perbuatan yang diharamkan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa kewajiban mengangkat seorang khalifah dan tidak boleh lebih dari satu merupakan pendapat para ulama mu’tabar. Maka bagaimana bisa dikatakan itu hanya pendapat HTI?

Kita tidak memaksa orang lain untuk memiliki pendapat yang berbeda. Namun menjadi masalah ketika orang tersebut membawa-bawa nama ulama, namun para ulama yang disebutnya justru berbeda dangan yang dikatakan.

Jika ahli dari pemerintah itu mengatakan “Saya belum menemukan,” atau “Saya belum mengetahuinya,” tentu kita bisa memakluminya. Sebab, betapa pun pandainya seseorang, tidak menjamin bahwa dia mengetahui semuanya.

Berbeda halnya ketika dia mengatakan ‘tidak ada satu pun’. Ini jelas merupakan pengingkaran terhadap suatu fakta. Ketika faktanya justru menunjukkan sebaliknya, bisa dianggap berdusta. Masalahnya menjadi semakin berat ketika itu disampaikan di depan hakim dalam sebuah pengadilan di bawah sumpah.

Apakah keterangan orang seperti ini masih bisa diterima dan dijadikan rujukan oleh hakim?

Semoga kita senantiasa diberikan Allah Swt petunjuk yang benar sekaligus kekuatan untuk menjalaninya. WaL-lah a’alam bi al-shawab [Rokhmat S. Labib].

*“THARIQAH” DAN “USLUB” UNTUK MEMENANGKAN ISLAM*

Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

Soal:

_Menjelang pemilu/pilkada banyak pihak berdalih dengan berbagai dalil, agar kaum Muslim menggunakan hak pilihnya demi memenangkan calon tertentu. Mulai dari kasus Nabi Yusuf menjadi menteri di Mesir, diamnya Nabi terhadap Najasyi dan Tufail bin ‘Amru ad-Dausi saat menjadi pemimpin kaumnya, sementara mereka tidak menerapkan Islam, hingga hilf al-fudhul, dan lain-lain. Bagaimana tanggapan Ustadz?_

Jawab:

*Pertama*, Islam adalah agama, sekaligus ideologi. Islam tidak hanya mengajarkan ritual, spiritual dan akhlak, tetapi juga mengajarkan sistem yang mengatur kehidupan manusia. Mulai dari sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik dalam dan luar negeri, sanksi hukum dan sebagainya.

Islam juga tidak hanya menjelaskan semuanya tadi sebagai konsepsi kehidupan (majmu’ al-mafahim ‘an al-hayat), tetapi juga bagaimana semuanya itu diterapkan, dipertahankan dan diemban. Karena itu, Islam tidak hanya menjelaskan fikrah, tetapi juga thariqah.

*Kedua*, diakui atau tidak, pemahaman tentang thariqah ini telah lama hilang dari umat Islam, termasuk para ulama’nya, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah.

Karena itu, mereka tidak paham, mana hukum yang merupakan thariqah, dan mana yang tidak? Karena, mereka tidak mempunyai standar tentang thariqah itu seperti apa?

Akibatnya, mereka menggunakan demokrasi sebagai thariqah dalam meraih kekuasaan, padahal demokrasi merupakan sistem Kufur. Mereka juga tidak bisa membedakan uslub dengan thariqah, sehingga dengan berbagai dalih, mengubah hukum pemilu yang “mubah”, bahkan “haram”, menjadi wajib untuk kepentingan mereka. Di sisi lain, ada juga yang menggunakan doa sebagai thariqah, padahal doa bukan merupakan hukum thariqah.

Ada juga yang menggunakan jihad sebagai thariqah untuk meraih kekuasaan. Jihad memang hukum Islam, dan termasuk thariqah, tetapi bukan thariqah untuk meraih kekuasaan. Nah, semuanya ini membuktikan, hilangnya pemahaman umat, termasuk para ulama’nya, tentang thariqah ini.

Karena itu, penting dijelaskan tentang apa itu thariqah, dan apa bedanya thariqah dengan uslub? Al-‘Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, dalam kitabnya, Mafahim Hizb at-Tahrir, telah menjelaskan thariqah dan uslub sebagai berikut:

1⃣ *Thariqah* adalah hukum syara’ yang bersifat tetap, tidak berubah, dalam kondisi apapun, karena memang hukumnya wajib, bukan sunah apalagi mubah. Hukum tersebut terkait dengan perbuatan fisik, yang menghasilkan sesuatu yang bersifat fisik. Contoh, doa merupakan hukum Islam, juga merupakan aktivitas fisik, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang bersifat fisik, maka doa bukan merupakan thariqah untuk mengubah keadaan. Karena itu, tidak cukup mengubah negeri kaum Muslim hanya dengan berdoa. Begitu juga menurunkan nilai tukar dolar terhadap rupiah tidak cukup dengan berdoa. Meski orang yang berdakwah dan berjuang untuk mengubah keadaan harus selalu berdoa, dan meminta pertolongan kepada Allah SWT.

2⃣ *Uslub* adalah hukum syara’ yang dituntut oleh situasi dan kondisi. Karena itu, hukumnya mubah, tidak wajib. Kadang digunakan, kadang tidak, bergantung siatuasi dan kondisinya.
Pemilu adalah contohnya. Ketika Nabi saw. baru mengenal para sahabat Anshar, uslub pemilihan ini digunakan, karena baginda saw. belum mengenal siapa-siapa Nuqaba’ di antara mereka. Contoh lain longmach, konferensi, muktamar, seminar, rapat akbar adalah uslub untuk membentuk opini umum di tengah-tengah umat termasuk ahl an-nushrah, yang lahir dari kesadaran umum.

*Ketiga*, bahwa kemenangan umat Islam semata karena pertolongan Allah SWT. Pertolongan Allah SWT. itu diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang taat. Ini adalah janji yang pasti dari Allah SWT. Karena itu, ini harus menjadi keyakinan kita. Allah berfirman:

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

“Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” [Q.s. al-Anfal [08]: 10]

Nabi saw. dan para sahabat pernah diberi pelajaran oleh Allah, ketika mereka mulai silau dengan jumlah mereka saat Perang Hunain. Allah berfirman:

﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴾

“Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (orang Mukmin) di medan peperangan yang banyak, dan (ingatlah) peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlah(mu), maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai..” [Q.s. at-Taubah [09]: 25]

Karena itu, kemenangan bukan karena jumlah. Termasuk jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu. Tetapi, semata-mata karena pertolongan Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat yang sama:

﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾

“Kalaupun saja kamu tidak menolongnya (Muhammad), maka sesungguhnya Allah pasti menolongnya..” [Q.s. at-Taubah [09]: 40]

Artinya, Allah bisa memenangkan Nabi saw. sendiri tanpa pertolongan siapapun. Andai saja mereka tidak mau menolong baginda saw. untuk memenangkan agama-Nya, maka Allah SWT pasti memenangkannya. Menariknya, Q.s. at-Taubah ini turun pada tahun ke-9 H, saat seluruh Jazirah Arab sudah tunduk kepada Nabi saw. Sedangkan peristiwa yang dituturkan adalah peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Semuanya ini untuk mengingatkan Nabi saw. dan para sahabat ridhwanu-Llah ‘alaihim, agar mereka tidak melupakan sedikitpun fakta, bahwa kemenangan mereka itu hakikatnya karena pertolongan Allah semata. Bukan karena kehebatan mereka, juga bukan karena jumlah mereka.

Karena itu, ketika ada para aktivis yang berjuang untuk meraih kemenangan, yang konon untuk Islam, lalu mereka mati-matian mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya, sambil menghalalkan “demokrasi” yang diharamkan oleh Allah, dan membolehkan orang Kafir menjadi penguasa, pasti mereka tidak pernah mendapatkan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Tidakkah cukup, kasus Mursi di Mesir, Hamas di Palestina, FIS di Aljazair yang menang dalam pemilu, tapi akhirnya tidak meraih kemenangan yang diharapkan, menjadi pelajaran bagi mereka?

*Keempat*, memang benar, kemenangan semata datangnya dari Allah. Kemenangan adalah janji Allah. Tetapi, Allah SWT. juga tidak akan memberikan kemenangan kepada orang yang tidak melakukan apapun. Hanya saja, apa yang dilakukan untuk meraih kemenangan yang dijanjikan Allah harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Karena itu, harus berjuang dengan sungguh-sungguh dan seratus persen.

Dalam konteks kekuasaan, Nabi saw. telah menggariskan thariqah yang khas. Mengikutinya hukumnya wajib, dan jika diikuti, hasilnya pun pasti. Thariqah itu adalah membina umat untuk membentuk jamaah, dan menyiapkan mereka, sehingga mempunyai pemahaman dan kesadaran yang sahih.

Setelah dibina, dibentuk dan disiapkan, mereka melakukan interaksi di tengah-tengah umat agar umat menerima dan menjadikan ideologi mereka menjadi ideologi umat. Baru setelah semuanya itu siap, umatlah yang akan memberikan kekuasaan kepada mereka, melalui ahl an-nushrah. Ahl an-nushrah pun memberikan nushrah, setelah paham dan yakin dengan ideologi mereka. Karena itu, thalab an-nushrah merupakan satu-satunya thariqah Rasulullah saw. dalam meraih kekuasaan. Bukan yang lain.

Nushrah yang diberikan kepada Nabi saw. pun tanpa syarat, apalagi syarat yang menyalahi hukum syara’. Itulah yang dilakukan oleh kaum Anshar, ketika mereka memberikan nushrah kepada Nabi saw. saat Bai’at Aqabah II. Mereka betul-betul ikhlas memberikan kekuasaan kepada Nabi saw. tanpa imbalan apapun. Karena itu, Nabi saw. pun menerima nushrah dari mereka. Berbeda, ketika Nabi saw. hendak diberi nushrah oleh Bani ‘Amir bin Sha’sha’ah, yang mensyaratkan kekuasaan setelah Nabi saw. harus diserahkan kepada mereka, maka nushrah ini pun serta merta ditolak oleh Nabi saw.

*Kelima*, mengenai dalih sebagian orang atau kelompok, bahwa boleh saja menggunakan demokrasi, dan terlibat dalam sistem Kufur, karena beberapa alasan:

*Pertama*, Nabi saw. membiarkan Tufail bin ‘Amru ad-Dausi dan Najasyi tidak menerapkan hukum Islam kepada kaumnya. *Kedua* kasus hilf al-fudhul yang terjadi sebelum Nabi saw. diutus menjadi Nabi. *Ketiga*, kasus Nabi Yusuf menjadi menteri di Mesir.

Jawabannya, sebagai berikut:

1- Thufail bin ‘Amru ad-Dausi berasal dari suku Daus di barat daya Jazirah Arab, yang sangat jauh dari Makkah. Menurut al-Baghawi, “Saya kira, beliau menetap di Syam.” Ibn Hibban menuturkan, beliau masuk Islam di tangan Nabi saw. saat masih di Makkah. Setelah itu, kembali kepada kaumnya untuk mendakwahkan Islam. Ketika itu, hanya ayahnya dan Abu Hurairah yang masuk Islam. Setelah mendengar berita Nabi saw. di Madinah, beliau mengajak 75 lelaki dari kaumnya. Mereka semuanya telah masuk Islam.

Mereka, termasuk Abu Hurairah, bertemu Rasulullah di Khaibar, setelah Peristiwa Hudaibiyyah. Beliau melaporkan kepada Nabi, “Ya Rasulullah, sesungguhnya suku Daus telah menolak [dakwah], maka doakan kepada Allah agar dilaknat.” Maka, baginda saw. berdoa, “Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus.” Beliau mengikuti Umrah Qadha’ tahun ke-7 H, dan Penaklukan Kota Makkah.

Karena itu, fakta Thufail adalah fakta pengemban dakwah yang berjuang mengislamkan kaumnya, bukan fakta penguasa yang dibiarkan oleh Nabi saw. tidak menerapkan Islam. Ini tampak dari doa Nabi saw. di atas. Selain itu, negeri beliau juga jauh dari negeri dan jangkauan Nabi saw. berada.

Sedangkan diamnya Nabi saw. yang dihukumi sebagai taqrir, menurut al-‘Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, harus: (1) sebelumnya dilarang; (2) diketahui oleh Nabi, misalnya dikerjakan di hadapan Nabi, atau terjadi pada zaman baginda saw, dan baginda mengetahuinya; (3) Nabi saw. bisa mengingkari, yaitu bisa mencegah pelakunya, tetapi tidak diingkari atau dicegah. Karena itu, dalam konteks ini, diamnya Nabi tidak bisa dinyatakan sebagai taqrir, karena wilayahnya di luar jangkauan Nabi. Lalu, bagaimana mungkin Nabi saw. dianggap mendiamkan sesuatu yang seharusnya bisa diingkari, sementara wilayahnya di luar jangkau Nabi?

2- Karena itu, hal yang sama juga berlaku untuk Raja Najasyi yang berada di Habasyah, Ethiopia. Kalaulah Nabi saw. dianggap mendiamkan Raja Najasyi tidak menerapkan hukum Islam, maka diamnya Nabi saw. dalam kasus ini juga tidak bisa disebut sebagai taqrir. Di sisi lain, posisi Najasyi sebagai Muslim, meski sebagai penguasa, tetapi berada di luar otoritas wilayah Negara Islam, sehingga hukum yang sama tidak bisa diberlakukan di wilayahnya, kecuali jika diterima oleh rakyatnya. Dalam hal ini Allah berfirman:

﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾

“Jika mereka datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka.” [Q.s. al-Maidah: 42]

Ayat ini memberikan opsi, bagi orang yang tinggal di luar wilayah Negara Islam, jika datang ke wilayah Negara Islam meminta dihukum dengan hukum Islam, bisa diterim atau ditolak. Karena dia bukan warga Negara Islam. Tetapi, bagi warga Negara Islam tidak ada opsi lain, kecuali menerapkan hukum Islam. Dalam kasus Raja Najasyi, maka mafhum mukhalafah ayat ini juga bisa digunakan, sehingga kalaupun didiamkan oleh Nabi saw. tidak menerapkan sistem Islam secara kaffah, itu termasuk pengecualian, karena beliau tinggal di luar wilayah Negara Islam.

Seperti, diamnya Nabi saw. terhadap orang Kristen dan Yahudi dengan keyahudian mereka, bukan berarti persetujuan baginda saw. terhadap kekufuran mereka, tetapi karena itu merupakan pengecualian yang diberikan oleh Islam kepada mereka.

Selain itu, mengenai Raja Najasyi yang tidak bisa menjalankan hukum Islam, ada dua versi riwayat. Riwayat yang dinukil Ibn Taimiyyah, tanpa menyebut sumbernya, bahwa Raja Najasyi tidak bisa mengerjakan shalat, puasa dan zakat.

Sedangkan riwayat kedua, dituturkan oleh Qatadah dan ‘Atha’, bahwa beliau mengerjakan shalat menghadap Baitul Maqdis hingga wafatnya. Najasyi sendiri adalah gelar untuk Raja Habsyah, bukan nama orang. Dalam beberapa riwayat, nama Raja Najasyi yang masuk Islam adalah Ashhamah. Nabi saw. pun mengetahui beliau wafat dari malaikat Jibril, kemudian menshalatkannya bersama sahabat dengan shalat gaib.

3- Mengenai hilf al-fudhul yang terjadi ketika Nabi saw. belum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Ketika usia baginda saw. baru 15 tahun. Saat itu, ada pria dari Zubaid, wilayah Yaman, datang ke Makkah membawa barang. Barangnya dibeli oleh al-‘Ash bin Wa’il, tetapi tidak dibayar. Singkat kata, pria ini kemudian berdiri di Ka’bah meminta tolong.

Bani Hasyim, Bani Zuhrah, Bani Taim bin Murrah akhirnya teranggil, dan berkumpul di rumah ‘Abdullah bin Jud’an. Mereka bersatu untuk melawan kezaliman al-‘Ash bin Wa’il, dan mengembalikan hak pria malang ini. Misi ini pun berhasil. Setelah menjadi Nabi, baginda saw. bersabda, “Aku telah menyaksikan pakatan bersama pamanku di rumah ‘Abdullah bin Jud’an. Betapa aku lebih menyukainya, ketimbang unta merah.” [Hr. Ahmad]. Konteks pakatan ini adalah menghilangkan kezaliman, yang hukumnya wajib.

Konteks menghilangkan kezaliman ini tidak bisa digeneralisasi untuk membentuk koalisi pemerintahan, atau terlibat dalam sistem Kufur. Sebab, jika digeneralisasi,pasti akan bertabrakan dengan dalil-dalil lain.

4- Tentang Nabi Yusuf ‘alaihi as-salam, jika ada klaim, seolah Nabi Yusuf memerintah dengan menggunakan hukum Kufur, maka klaim ini merupakan kebohongan atas nama Allah dan Nabi-Nya.

Sekaligus menuduh Nabi Yusuf melakukan maksiat, padahal para ulama’ Ahlussunnah sepakat, bahwa Nabi dan Rasul harus maksum. Karena itu, ini tidak mungkin.

Selain itu, andai saja klaim ini benar, dan tindakan Nabi Yusuf ini dibolehkan, maka kebolehan ini tidak berlaku bagi kita. Karena, syariat Nabi dan umat sebelum kita bukanlah syariat bagi kita. Sebab, masing-masing sudah diberi syariat yang berbeda [Q.s. al-Ma’idah: 48].

Karena itu, _*hanya ada satu thariqah untuk memenangkan Islam, yaitu dengan menegakkan Khilafah, sebagaimana thariqah yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Karena inilah satu-satunya thariqah yang benar*_. Wallahu a’lam.

*GHIBAH YANG DIBOLEHKAN MENURUT IMAM AN-NAWAWI DALAM KITABNYA “AR-RAUDHAH”*
Oleh: KH Hafidz Abdurrahman

Batasan “Ghibah”

“Ghibah” adalah menyebut seseorang di belakang, tentang apa yang tidak disukainya. [Lihat, al-‘Allamah Prof. Dr. Rawwas Qal’ah Jie, Mu’jam Lughat al-Fuqaha’, hal. 304]. Hukum asal “Ghibah” adalah haram. Keharaman ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” [Q.s. al-Hujurat: 12]

Makna “Ghibah” dinyatakan dalam hadits shahih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوْا: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يُكْرِهُ. قِيْلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

“Tahukah kalian apa itu ghibah?” Mereka [para sahabat] menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.” Baginda saw. bersabda, “Ketika kamu menyebut saudaramu apa yang tidak dia sukai.” Ada yang bertanya, “Bagaimana menurutmu, jika apa yang aku katakan itu memang ada pada saudaraku.” Baginda saw. menjawab, “Jika apa yang kamu katakan itu memang ada padanya, maka kamu benar-benar telah melakukan ghibah kepadanya. Jika apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya, maka kamu benar-benar telah memfitnahnya.” [Hr. Muslim]

Menurut al-Hasan, sebagaimana dinukil oleh al-Qurthubi, “Ghibah” itu ada tiga bentuk. Semuanya disebutkan dalam al-Qur’an, yaitu “Ghibah”, “Ifk” dan “Buhtan”. “Ghibah” adalah membicarakan saudaramu, yang memang faktanya seperti itu. Sedangkan “Ifk” adalah membicarakannya, sebagaimana informasi yang sampai kepadamu tentang dirinya. Adapun “Buhtan” adalah membicarakannya yang tidak sesuai dengan faktanya. [Lihat, al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, hal. Juz II/2878-2879]

“Ghibah” yang Dibolehkan

Dalam kitab, Raudhatu at-Thalibin wa ‘Umdatu al-Muftin, dan al-Adzkar, Imam an-Nawawi menyatakan,

“Ghibah” itu dibolehkan karena ada enam alasan. Saya telah menjelaskannya dengan berbagai bukti, apa yang terkait dengannya, dan beberapa jalan keluarnya dalam bagian akhir kitab al-Adzkar:

Pertama, mengadukan kezaliman. Boleh bagi orang yang dizalimi untuk mengadukan kezaliman kepada Sultan [Khalifah], Qadhi [hakim] dan yang lain, yang mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk menegakkan keadilan dari pelaku yang telah mezaliminya. Maka, dia bisa mengatakan, “Saya telah dizalimi Si Fulan. Dia telah melakukan begini kepada saya.”

Kedua, meminta bantuan untuk mengubah kemunkaran, mengembalikan orang yang maksiat agar kembali ke jalan yang benar. Maka dia bisa mengatakan kepada siapa saja yang diharapkan, dengan kemampuannya, bisa menghilangkan kemunkaran. “Si Fulan telah melakukan perbuatan begini, maka cegahlah dia dari perbuatan itu.” Atau sejenisnya.

Ketiga, meminta fatwa. Misalnya, mengatakan kepada Mufti, “Saya telah dizalimi Si Fulan, atau ayahku, atau saudaraku begini. Apakah dia berhak melakukan itu, atau tidak? Lalu, bagaimana caranya saya bisa melepaskan diri dari kezalimannya, dan mengelakkan kezalimannya terhadap diriku?” dan sejenisnya. Begitu juga, dia mengatakan, “Isteriku telah melakukan begini denganku.” Atau, “Suamiku telah memukulku, dan mengatakan kepadaku begini.” Semuanya ini boleh, karena dibutuhkan. Untuk lebih berhati-hati, hendaknya dia mengatakan, “Bagaimana pendapat Anda terhadap seseorang, suami, atau orang tua dengan tindakannya begini?” Meski demikian, jika dinyatakan secara definitif juga boleh. Berdasarkan hadits Hindun, dalam Shahih Bukhari dan Muslim, “Abu Sufyan itu orang yang pelit..” [al-Hadits].

Keempat, memberi peringatan kepada kaum Muslim akan keburukannya. Itu antara lain tampak pada beberapa aspek:

Antara lain, menyatakan cacat orang yang memang cacat, baik perawi, saksi maupun pengarang. Itu boleh berdasarkan ijmak, bahwa wajib, karena untuk melindungi syariah.

Antara lain, jika Anda diminta pendapat seseorang tentang keluarganya, syarikah, titipannya, atau titipan orang padanya, atau mu’amalahnya dengan pihak lain, maka Anda wajib menyebutkan kepadanya apa yang Anda tahu tentangnya sebagai nasihat. Jika tujuan tersebut tercapai dengan Anda mengatakan, “Kamu tidak pantas bermu’amalah dengannya, atau berkeluarga dengannya, atau jangan melakukan ini, atau sejenisnya.” Jika menambah dengan menyebut keburukannya tidak cukup, jika tujuannya tidak tercapai, kecuali dengan terus terang secara definitif, maka sebutkanlah sebagai bentuk nasihat.

Antara lain, jika Anda melihat seseorang membeli barang yang cacat, atau budak yang tukang mencuri, pezina, atau pemabuk, lalu Anda mengingatkan pembelinya, jika dia belum mengetahuinya, sebagai bentuk nasihat, bukan untuk tujuan menyusahkan atau merusaknya.

Antara lain, Anda melihat orang yang belajar fiqih, bolak-balik mendatangi orang fasik dan ahli bid’ah untuk menjadikannya rujukan ilmu, Anda mengkhawatirkan bahaya orang itu, maka Anda wajib memberi nasihat kepadanya, dengan menjelaskan keadaannya dengan tujuan untuk memberi nasihat.

Antara lain, orang yang mempunyai kekuasaan, yang tidak menunaikannya sebagaimana mestinya, karena memang tidak mampu, atau fasik. Anda mengingatkannya kepada orang yang mempunyai kemampuan menjadi penguasa, agar bisa menggantikannya, atau dia mengetahui keadaannya, tetapi tidak menjadikannya sebagai pelajaran, atau mengharuskannya untuk meluruskannya.

Kelima, orang yang mendemonstrasikan kefasikan, atau bid’ahnya, seperti minum khamer, menyita harta milik masyarakat, menarik pajak, mengendalikan perkara-perkara yang batil, maka boleh disebutkan apa yang dia demonstrasikan itu, sedangkan yang lain tidak boleh, kecuali ada alasan lain.

Keenam, memperkenalkan nama. Jika orang itu dikenal dengan gelar, seperti al-A’masy [rabun], al-A’raj [pincang], al-Arzaq, al-Qashir [pendek], dan sebagainya. Boleh mengenalkannya dengan gelar itu. Tapi, haram menyebut gelar tersebut, jika dimaksud untuk melecehkannya. Jika bisa memperkenalkan dengan gelar lain, tentu lebih baik.

Inilah ringkasan apa yang diperbolehkan tentang “Ghibah”. Wallahu a’lam. [Lihat, Imam an-Nawawi, Raudhatu at-Thalibin wa ‘Umdatu al-Muftin, juz III/192-193; al-Adzkar, hal. 235]

Khatimah

Ini ketentuan tentang “Ghibah” yang diperbolehkan, menurut Imam an-Nawawi. Mengenai rincian dalilnya telah beliau uraikan dalam kitab al-Adzkar [Lihat, al-Adzkar, hal. 235-236]. Bahkan, dalam penjelasannya, Imam an-Nawawi juga menyatakan, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumuddin, dan ulama’ lain. Wallahu a’lam.

#Copas

Hukum Membaca Shalawat Kepada Selain Nabi.

Penjelasan Al Imam an Nawawi dalam kitabnya al Adzkar

(بابُ الصَّلاة على الأنبياءِ وآلهم تبعاً لهم صلى الله عليه وسلم)

أجمعوا على الصلاة على نبيّنا محمّدٌ صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجمع من يُعتدّ به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالاً.

وأما غيرُ الأنبياء، فالجمهور على أنه لا يُصلّى عليهم ابتداء، فلا يقال: أبو بكر صلى الله عليه وسلم.واختُلف في هذا المنع، فقال بعض أصحابنا: هو حرام، وقال أكثرهم: مكروه كراهة تنزيه، وذهب كثير منهم إلى أنه خلاف الأوْلَى وليس مكروهاً، والصحيحُ الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع، وقد نُهينا عن شعارهم.والمكروه هو ما ورد فيه نهيٌ مقصود ,
.قال أصحابنا: والمعتمدُ في ذلك أن الصَّلاةَ صارتْ مخصوصةً في لسان السلف بالأنبياء صلواتُ الله وسلامُه عليهم، كما أن قولنا: عزَّ وجلَّ، مخصوصٌ بالله سبحانه وتعالى، فكما لا يُقال: محمد عزَّ وجلَّ – وإن كان عزيزاً جليلاً – لا يُقال: أبو بكر أو عليّ صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيحاً.واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعاً لهم في الصلاة، فيُقال: اللَّهمّ صل على محمد وعلى آل محمد، وأصحابه، وأزواجه وذرِّيته، وأتباعه، للأحاديث الصحيحة في ذلك، وقد أُمرنا به في التشهد، ولم يزل السلفُ عليه خارج الصلاة أيضاً.وأما السلام، فقال الشيخ أبو محمد الجوينيُّ من أصحابنا: هو في معنى الصلاة، فلا يُستعمل في الغائب، فلا يفرد به غير الأنبياء، فلا يُقال: عليّ عليه السلام، وسواء في هذا الأحياء والأموات.وأما الحاضر، فيُخاطب به فيقال: سلام عليكَ، أو: سلام عليكم، أو: السَّلام عليكَ، أو: عليكم، وهذا مجمع عليه، وسيأتي إيضاحه في أبوابه إن شاء الله تعالى.[فصل]:يُستحبّ الترضّي والترحّم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعبَّاد وسائر الأخيار، فيقال: رضي الله عنه، أو رحمه الله، ونحو ذلك، وأما ما قاله بعضُ العلماء: إن قوله: رضي الله عنه مخصوص بالصحابة، ويُقال في غيرهم: رحمه الله فقط، فليس كما قال، ولا يوافق عليه، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه،ودلائله أكثر من أن تُحصر.فإن كان المذكور صحابياً ابن صحابي قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما، وكذا ابن عباس، وابن الزبير، وابن جعفر، وأُسامة بن زيد ونحوهم لتشمله وأباه جميعاً.

BAB PEMBACAAN SHOLAWAT KEPADA PARA NABI DAN KELUARGA MEREKA shollallohu alaihi wasallam.

Para ulama’ sepakat terhadap bacaan sholawat atas Nabi Muhammad shollallohu alaihi wasallam, dan para juga sepakat terhadap sholawat yang dianggap atas kebolehan dan kesunnahannya bersholawat atas para Nabi dan para Malaikat secara mandiri.

Sedangkan untuk SELAIN para Nabi maka tidak diucapkan sholawat atas mereka secara permulaan (maksudnya : mandiri). Maka tidak boleh diucapkan “Abu Bakar shollallohu alaihi wasallam”. Dan diperselisihkan tetang makna “pelarangan bacaan sholawat mandiri” ini :

– Sebagian Ashab kami berpendapat : haram.
– Mayoritas Ashab kami berpendapat : makruh tanzih.
– Sebagian besar dari mereka berpendapat : khilaful aula (menyelisihi yang lebih utama) bukan makruh.

Pendapat yang shohih yang diutarakan mayoritas ulama’ hukumnya makruh tanzih, karena hal tersebut merupakan syi’arnya golongan ahli bid’ah. Dan kita sungguh dilarang menyebarkan syi’ar mereka.Dan hukum makruh itu sesuatu yang larangan yang dimaksud telah warid (datang).

Sebagian Ashab kami berkata : Pendapat yang mu’tamad mengenai hal tersebut bahwa sesungguhnya “sholawat” itu sesuatu yang dikhususkan dalam ucapan ulama’ salam untuk para Nabi sholawatullohi wasalamuhu alaihim. Sebagaimana ucapan kita “azza wa jalla” dikhususkan untuk Allah subhanahu wa ta’ala.

Maka sebagaimana tidak boleh diucapkan : “Muhammad azza wa jalla” — meskipun beliau azizan wa jalilan — maka tidak diucapkan :
“Abu Bakar atau Ali shollallohu alaihi wasallam” meskipun maknanya benar.para ulama sepakat atas kebolehan menjadikan SELAIN para Nabi diikutkan pada para Nabi dalam bacaan sholawat. Maka diucapkan :
“Allohumma sholli ala Muhammadin wa âli Muhammadin, wa ashabihi, wa azwajihi wadzurriyyatihi wa atba’ihi.”
Karena terdapat hadits-hadits yang shohih tentang hal tersebut. Dan sungguh kita diperintah membaca demikian dalam bertasyahud. Dan juga tidak henti-hentinya ulama’ salaf bersholawat demikian di luar sholat.
Sedangkan mengenai salam, Asy-Syaikh Abu Hamid Al-Juwaini yang termasuk Ashab kami berkata : Salam itu semakna dengan sholawat, maka tidak boleh digunakan untuk orang yang ghoib, selain para Nabi tidak boleh disendirikan dengan salam. Maka tidak boleh diucapkan :
“Ali alaihis salam.” baik dalam permasalahan ini untuk orang-orang yang hidup ataupun yang sudah meninggal.
Adapun untuk orang yang hadir, maka menggunakan dhomir mukhotob/ dikhitobi, sehingga diucapkan : “Salamun alaik.”, “Salamun alaikum.”, as Salamu alaik.” atau “as Salamu alaikum.” dan hal ini merupakan hal yang disepakati oleh para ulama’. Dan penjelasan mengenai ini akan datang dalam bab-babnya insyaallahu ta’ala.

[ PASAL ]
Disunnahkan memohon ridho dan memohon rohmat atas para sahabat Nabi dan para tabi’in dan orang-orang setelah mereka dari para ulama’, para ahli ibadah, dan para akhyar (orang-orang pilihan). seperti halnya ucapan : “rodliyallohu anhu.”, rohimahulloh.” dan semacamnya.

Adapun tentang pendapat sebagian ulama’ : “ucapan rodliyallohu anhu hanya dikhususkan untuk para sahabat.” dan untuk selain sahabat diucapkan : “rohimahulloh.” saja, maka bukan seperti apa yang disampaikan, tidak ada kesepakatan mengenai hal tersebut.
Dan pendapat yang shohih dari mayoritas ulama’ disunnahkan mengucapkan rodliyallohu anhu atau rohimahullah untuk selain sahabat.
dan dalil mengenai hal tersebut sangat banyak tidak terhitung. Jika yang disebutkan merupakan golongan sahabat yang menjadi putra sahabat, maka diucapkan :
“Berkata Ibnu Umar rodliyallohu anhuma.” begitu pula Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ibnu Ja’far, Usamah bin Zaid, dan semisalnya, agar mencakup pada diri dan ayahnya kesemuanya.

[ Al-Adzkar An-Nawawiyah ]

WALLOHU A’LAM .

JENIUSNYA PENDIRI HIZBUT TAHRIR

Diantara kemampuan intelektual dan akademik al-‘Allamah al-Qadhi Taqiyuddin al-Nabhani -rahimahullah- (w. 1977), bi fadhliLlahi Ta’ala, yang sudah semestinya memotivasi para syabab:

• Syaikh Taqiyuddin telah dikaruniai hapalan Eidetic yang membuat beliau bisa mengingat kembali semua yang beliau inginkan, dengan sekali membaca buku.

• Putra beliau, Syaikh Ibrahim an-Nabhani berkata, “… Hafalan beliau yang luar biasa membuat beliau sanggup menghapal banyak hal.”

• Al-Soori berkata, “… Ingatan yang sangat luar biasa yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata…”

• Kebanyakan buku-buku beliau dikarang/ditulis dari ingatan beliau tanpa satu pun rujukan di tangan.

• Syaikh Sabri al-Aroori berkata, “Kebanyakan buku beliau telah dihasilkan dengan rujukan yang sedikit.”

• Putra beliau, Syaikh Ibrahim berkata, “Beliau pernah menghafal segala-galanya (dan menggunakan itu).”

• Jumlah fatwa, Soal-Jawab, dan analisis yang beliau keluarkan mencapai ribuan.

• Syaikh Sabri al-Arouri meriwayatkan, Syaikh Taqiyuddin mengarang “Mafahim Hizbut Tahrir” dari ingatannya.

• Putra beliau, Syaikh Ibrahim meriwayatkan, “… Saya tidak akan sampai separo halaman, sampai saya diberi halaman berikutnya…”

• Syaikh Sabri al-Aroori meriwayatkan, “… Beliau menulis selama dua jam tanpa henti untuk menulis kitab Mafahim Hizbut Tahrir itu…”

• Kitab Syakhsiyyah Islamiyyah Juz III, karya beliau ditulis hanya dalam waktu 3 hari.

Al-’Allamah Prof. Muhammad Mutawalli asy-Sya’rawi memberikan pengakuan:

• “Beliau adalah seorang sahabat [Nabi] dari zaman yang berbeda …”

• “Informasi ini tidak mengherankan, karena kami pernah belajar di Universitas al-Azhar pada masa itu… “

• “Beliau banyak diam, tetapi ketika beliau bercakap, bicaranya adalah mutiara; hujah yang kuat, meyakinkan, tegar pada pendapat yang beliau yakini.”

Suatu ketika, Syaikh Ahmad Da’oor berkata:

• “Kami telah mencari ulama dalam bahasa Arab, dan yang lain dalam Usul, dan yang lain dalam fiqh atau politik atau di seluruh bidang ilmu yang berbeda, tetapi mempunyai seorang yang merangkumi semua itu sekaligus mengetahui realitas politik.., kita tidak menemukan yang lain seperti Abu Ibrahim (Syaikh Taqiuddin) yang merangkumi semua itu.”

Syaikh Sayyid Sabiq:

• “… Beliau berkata dan banyak memuji kecerdasannya, dan mengatakan, bahwa beliau mengunjunginya di Palestina setelah tahun 40-an, ketika Syaikh Taqiuddin menjadi Qadhi …”

• “… Bagi Syaikh Sayid Saabiq, beliau memuji Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani sebagai orang yang jenius, yang mahir dan banyak mengambil perhatian tentang Islam ketika beliau menyedarinya hanya 5 tahun sebelum beliau mendirikan HT itu.”

Bersambung.. (info lengkapnya akan disebarkan jika sudah lengkap data biografi beliau -rahimahullah- yang sedang disusun salah seorang guru)
بفضل الله تعالى

(Ust. Irvan Abu Naveed)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#InspiringStory
🔹🔶🔶🔹

#IslamRahmatanLilAlamin
#KhilafahWillRiseAgain